Generalforsamling

onsdag, 16. september klokken 19:30
16. september kl. 19:30 til 21:00
Klubbens Lokaler

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Holstebro Taekwondo Klub.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Klubben er vært ved kaffe og brød.

Træningen for Seniorhold er aflyst denne aften.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

§ 7
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.
Indvarsling sker med mindst 8 dages varsel og evt. forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Alle medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret.
Forældre til medlemmer under 15 år har ligeledes stemmeret. 1 stemme pr. fremmødte forældre/par, uanset antallet af indmeldte børn. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af forretningsorden.
4. Valg af 2 stemmeoptællere.
5. Formanden aflægger beretning.
6. Kassereren aflægger beretning.
7. Valg af formand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af bestyrelse.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
11. Valg af 2 revisorer.
12. Behandling af indkomne forslag.
13. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmeldingsfrist:

16. september 2020 kl. 19:15
Tilmeldingsfristen er overskredet