Vedtægter for Hwa Rang Do - Holstebro Taekwondo Klub

§ 1

Klubbens navn er Hwa Rang Do, Holstebro Taekwondo Klub,
sign. HTaK, stiftet 1. februar 1975.

Klubben har hjemsted i Holstebro kommune.
Formanden og kassereren tegner foreningen.

Det er HTaK s formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke Taekwondo og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til Taekwondo.

Træningen fastlægges efter Dansk Taekwondo Forbunds fastlagte gradsindeling.

§ 2

Klubben skal være tilsluttet Dansk Taekwondo Forbund, sign. DTaF.
Ingen personer kan optages i klubben, uden samtidigt at tilmelde sig DTaF.
Nye medlemmer får dog fire gratis træninger, inden indmeldelse i klubben.

§ 3

Som medlem i klubben kan optages enhver person, der ikke har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden. Et afslag om optagelse kan indankes skriftligt til bestyrelsen, der tager endelig stilling ved stemmeflertal. Medlemmer der gør sig skyldig i en eller flere af ovennævnte forseelser, kan ekskluderes fra klubben.

§ 4

Klubben optager støttemedlemmer. Disse betaler en årlig kontingentsats, der fastlægges af generalforsamlingen. Støttemedlemmer har ret til gratis at deltage i klubbens arrangementer.
Tegner et aktivt medlem sig som støttemedlem, opnår vedkommende dog ikke denne rettighed.
Ved evt. overgang fra støttemedlem til aktivt medlem betales alm. kontingent.

§ 5

Al træning sker på eget ansvar. Klubben kan ikke på nogen måde drages økonomisk til ansvar ved tyveri, skade, tabt arbejdsfortjeneste m. v.

 

 

§ 6

Udmeldelse skal altid ske skriftligt til kassereren, formanden eller via medlemmets profil i klubbens medlemssystem.
Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.

Indvarsling sker med mindst 8 dages varsel og evt. forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Alle medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret.
Forældre til medlemmer under 15 år har ligeledes stemmeret. 1 stemme pr. fremmødte forældre/par, uanset antallet af indmeldte børn.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af forretningsorden.
4. Valg af 2 stemmetællere.
5. Formanden aflægger beretning.
6. Kassereren aflægger beretning.
7. Valg af formand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af bestyrelse.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
11. Valg af 2 revisorer.
12. Behandling af indkomne forslag.
13. Eventuelt.

§ 8

Kontingenter og andre ydelser fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent opkræves halvårligt i januar og juli.
En gang årligt betales, den til enhver tid gældende licens,
til Dansk Taekwondo Forbund og foreningen Chois Venner.

 

§ 9

Klubbens regnskabsår er fra 01.01. til 31.12.
Klubbens regnskab afsluttes og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Kassereren må ikke ligge inde med større beløb end kr. 1500,00.
Overskydende beløb indsættes i banken.

Bestyrelsen kan efter en generalforsamlingsbeslutning indgå aftale angående oprettelse af en kassekredit pålydende kr. 50.000,00. Hvis der senere opstår behov for en forhøjelse af samme, skal dette forelægges på en ny generalforsamling. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive ved kontraktens oprettelse, dog skal det bemærkes, at ingen hæfter personligt. Udtræk på bankbog, kassekredit, girokonto kan kun foretages mod kassererens/formandens underskrift. (Suppl.)

§ 10

Ændringer af nærværende vedtægter kan vedtages af enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.

§ 11

Bestyrelsen består af en formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for 1 år af gangen. Kassereren vælges for 2 år af gangen.
Et bestyrelsesmedlem er valgt for en periode af 2 år og kan således ikke modtage genvalg efter 1 år.
Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, samt 2 revisorer.
Hvis en suppleant træder i stedet for et bestyrelsesmedlem, fortsætter han/hun dennes periode helt ud.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, suppleant for kassereren, samt sekretær.

Ved evt. fravær, kan formandens stemme gøre udslaget ved en afstemning.

Bestyrelsen kan nedsætte/opløse udvalg.
Udvalgene har møde- og taleret til bestyrelsesmøder, dog ikke stemmeret.

Bestyrelsen og evt. udvalg er ulønnet.

§ 12

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen samt varetager forefaldende kontorarbejde.
I formandens fravær fungerer næstformanden som formand.

 

§ 13

Bestyrelsen skal påse, at vedtægterne overholdes. Endvidere drager bestyrelsen omsorg for, at der skaffes klubbens medlemmer den bedst mulige træning indenfor de økonomisk mulige rammer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig.

§ 14

Klubbens instruktører overvåger, at de til enhver tid gældende regler for træningslokalerne overholdes. Træningen forestås af klubbens instruktører, hvis opgave det er at finde og uddanne mulige træneremner.

§ 15

Formanden eller instruktøren kan med øjebliks varsel udelukke en elev fra træningssalen.
Udelukkelsen kan indankes for bestyrelsen, der tager endelig stilling ved stemmeflertal.
Anken skal være bestyrelsen, skriftlig, i hænde 8 dage efter udelukkelsen.
Skønner instruktøren, at en elev viser manglende deltagelse under træning, kan der med øjebliks varsel tildeles karantæne.

§ 16

Medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end en måned kan slettes af medlemsfortegnelsen. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen.
Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.

§ 17

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, har gratis adgang til klubbens sammenkomster og i øvrigt har samme rettigheder, som klubbens andre medlemmer.
Som æresmedlem kan udpeges personer, der økonomisk eller på anden vis har støttet klubben.
Udnævnelsen kan senere inddrages, hvis der vises utilbørlig og/eller illoyal optræden mod klubben.

§ 18

Opløsning af klubben kan ske ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen, dog ikke såfremt 5 af klubbens medlemmer ønsker dens bestående.
Evt. kapital skal gå til at fremme Taekwondo i Danmark. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 2022